1394/11/6 سه شنبه
شهرتوریستی سی سخت
شهرتوریستی سی سخت مرکز شهرستان دنا و در فاصله 35 کیلومتری شمال غرب مرکزاستان قراردارد